Sociální podnik

Družstvo VIKTORINA LOCA zahájilo v roce 2020 sociální podnikání, které navazuje na naše komunitní aktivity přispívající k lokální potravinové soběstačnosti a prospívající životnímu prostředí. Prostřednictvím podnikání chceme v místních podmínkách vytvořit pracovní příležitosti pro rodiče, kteří jsou z důvodu péče o malé děti znevýhodnění při hledání práce. Také pro lidi, kteří z hlediska svého zdravotního stavu nemůžou v práci fungovat na plný výkon. V souladu se strategií komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Lašsko jsme podali dva projekty a požádali o finanční podporu na překlenutí rozjezdu sociálního podnikání.

Družstevní výrobna a cateringové služby

Projekt Družstevní výrobna a cateringové služby byl podpořen MPSV z Operačního programu Zaměstnanost pod registračním číslem CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010441.

Projekt Družstevní výrobna a cateringové služby je spolufinancován Evropskou unií.

Družstevní bistro Příbor

Projekt Družstevní bistro Příbor byl podpořen MMR z Integrovaného regionálního operačního programu pod registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0014691.

Projekt Družstevní bistro Příbor je spolufinancován Evropskou unií.

Družstvo VIKTORINA LOCA bylo založeno lidmi, kterým záleží na stavu a udržitelnosti životního prostředí, na lokální soběstačnosti a odolnosti místních společenství. Kromě vztahu k přírodě myslíme i na vztahy mezi lidmi. Rozhodnutí vybudovat sociální podnik vycházelo z poznání, že nelze oddělit ochranu životního prostředí od prosazování ekonomické udržitelnosti a sociálního rozvoje, který respektuje potřeby všech.

Hlavní činnosti sociálního podniku je provozování gastronomického provozu - denního bistra s potravinářskou výrobnou. V rámci sociální působnosti družstva  posilujeme místní komunitu vytvářením pracovních příležitosti pro rodiče malých dětí a ostatní obtížněji zaměstnatelné osoby. Podíl zaměstnaných rodičů pečujících o malé děti dosahuje v našem družstevním sociálním podniku více jak 30 % ze všech našich zaměstnanců. V lednu 2022 jsme přijali do pracovního poměru osobu se zdravotním postižením.

Podílíme se na akcích pro veřejnost, kde propagujeme trvalou udržitelnost našeho žití. Pravidelně pořádáme Svátek sousedů, společně vymýšlíme další způsoby, jak podporovat přírodu a lidi.

Ve stanovách máme zakotveno, že 51 % zisku je automaticky reinvestováno do rozvoje družstva. Družstevní forma podnikání pro nás znamená jak transparentní a společné rozhodování, tak i podporu sociální soudržnosti a prostor pro seberealizaci iniciativních jedinců.