Zásady ochrany osobních údajů

Družstvo VIKTORINA LOCA respektuje vaše soukromí a zpracovává vaše osobní údaje v souladu  s právními předpisy. Níže naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme a za jakými účely. 

I. Základní ustanovení 
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Družstvo VIKTORINA LOCA, IČ: 06097987, se sídlem Štramberská 696, 742 58 Příbor, Česká republika. 

Kontaktní údaje správce jsou Štramberská 696, 742 58 Příbor, e-mail: viktorinaloca@gmail.com, telefon: +420 705 112 683. 

II. Osobní údaje a účely zpracování 
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

Družstvo VIKTORINA LOCA provozuje webovou prezentaci své podnikatelské činnosti (www.viktorinaloca.cz), jejíž součástí je možnost zasílání týdenního menu, novinek, či odpovědí na vyplnění Objednávkového formuláře e-mailem. Poskytnuté osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro naplnění aktivity, v jejíž souvislosti byly údaje poskytnuty, a pro účely naší marketingové a obchodní nabídky. 

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 
1.  plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, 
2. oprávněný zájem na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, 
3. váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

Družstvo VIKTORINA LOCA neposkytne vaše osobní údaje žádné třetí osobě. 

Svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů kdykoliv odvolat na e-mailu viktorinaloca@gmail.com. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění naší zákonné povinnosti. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu, který jste nám udělili před jeho odvoláním. 

III. Doba uchovávání osobních údajů a jejich zabezpečení 
Zpracovávání vašich osobních údajů Družstvem VIKTORINA LOCA započne odesláním příslušného formuláře. 
Vámi poskytnuté osobní údaje uchováváme: 

1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a Družstvem VIKTORINA LOCA a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu); 
2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let. Družstvo VIKTORINA LOCA přijalo veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k jejich neoprávněnému zpracování. K osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

IV. Dotazy a oprava osobních údajů 
Dotazy ohledně osobních údajů můžete zasílat na e-mail viktorinaloca@gmail.com. Na stejné adrese můžete dále požádat o informace o tom, v jakém rozsahu vaše osobní údaje zpracováváme a rovněž o přístup k těmto údajům, jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování. V takových případech můžeme požadovat prokázání vaší totožnosti. 

Informace o rozsahu či způsobu zpracování vašich osobních údajů vám poskytneme neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti na adrese viktorinaloca@gmail.com, a to v elektronické formě, ledaže požádáte o jiný způsob poskytnutí informací. 

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a požadovat, abychom zajistili odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo výmazem osobních údajů). Rovněž máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů. 

V. Cookies 
K analýze návštěv našich webových stránek a jejich vylepšení používáme službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Google Analytics automaticky sbírá anonymní informace o návštěvách na těchto stránkách pomocí souborů cookies. 

Naše stránky obsahují také cookies, které jsou nezbytné k jejich fungování. Družstvo VIKTORINA LOCA nesbírá prostřednictvím funkčních cookies žádné osobní údaje. 

Naše stránky obsahují rovněž odkazy na sociální sítě (Facebook apod). Tyto odkazy nejsou součástí našich webových stránek, ale stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující vaši činnost na internetu. Cookies třetích osob se řídí jinými zásadami ochrany osobních údajů než naše stránky. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

VI. Závěrečná ustanovení 
Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí jsou příslušné české soudy. Informace zde uvedené mohou být změněny či doplněny. O veškerých změnách vás informujeme e-mailem nejméně 15 dnů před nabytím jejich účinnosti. 

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 17. 5. 2020. 
Poslední revize: 17. 5. 2020.